Lisanssız Telsiz Aksesuarları

Telsiz AnteniTelsiz BataryasıTelsiz Şarj CihazıTelsiz Kulaklığı

Kulaklık, Anten, Batarya, Şarj Cihazı, Şarj Adaptörü, Kulaklık Mikrofon, Pedallı Mikrofon, Özel Mikrofon Lisanssız Telsiz Aksesuarları için Telsiz Sayfasını Ziyaret ediniz.

Lisanslı Telsiz Fiyatları kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Lisanssız Dijital El Telsizi

Lisans ve izin gerektirmeden kullanılabilen sabit frekans, çıkış gücü ve kanal düzenine sahip UHF bandında ayrılmış özel frekanslarda sayısal modülasyonda haberleşen, karışma ve enterferansa karşı analog konvensiyonele telsizlere oranla daha dayanıklı profesyonel telsiz cihazlarıdır. Dijital Telsiz Sistemleri Hakkında Detaylı bilgi için : Telsiz Sitesini Ziyaret edebilirsiniz.

Lisanssız Telsiz Fiyatları kategorisine gönderildi | Yorum yapın

En İyi Lisanssız El Telsizi

30.000 Kullanıcı Kirisun Lisanssız El Telsizini Öneriyor, Kirisun Türk Lisanssız Telsizleri İncelemek için Telsiz linkini ziyaret edebilirsiniz.

Lisanssız Telsiz Fiyatları kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Lisanssız Telsizler

Lisanssız Telsizleri herhangi bir izin, ruhsat ve ödeme yapmadan sınırsızca kullanabilirsiniz. Lisanssız Telsiz Satış ve Servis Noktaları için aşağıdaki linkleri ziyaret edebilirsiniz.

www.standard.com.tr

www.kirisun-turk.com

www.unimo.com.tr

Lisanssız Telsiz Fiyatları kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Lisanssız El Telsizi

Lisans ve izin gerektirmeden kullanılabilen sabit frekans, çıkış gücü ve kanal düzenine sahip UHF profesyonel telsiz cihazlarıdır. Detaylı bilgi için : Telsiz Sitesini Ziyaret edebilirsiniz.

Lisanslı Telsiz Fiyatları kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Lisanssız Frekanslar

Ülkemizde bazı frekansların kullanımı için herhangi bir ruhsat, izin ve sertifika gerekmemektedir, bazı frekanslarda iletişim kurmak için kişilerin veya kurumların izin almaları gerekir. Bu konu ile ile ilgili yönetmelik aşağıdaki gibidir.

YÖNETMELİK
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
ÖZEL TELSİZ SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, frekans tahsisine ihtiyaç duyulmayan özel amaçlar için
tahsis edilmiş frekans bandlarında ve çıkış gücünde çalışan, diğer sistemlerde elektromanyetik girişime
sebep olmadan ve elektromanyetik girişime açık olarak kullanılan Kurumca belirlenen teknik
düzenlemelere uygun telsiz cihaz ve sistemlerinin, herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz
ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kurulması ve kullanılması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, işletilmesi için frekans tahsisine ihtiyaç duyulmayan özel
amaçlar için tahsis edilmiş frekans bandlarında ve çıkış gücünde çalışan kamu kurum ve kuruluşları ile
gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılacak Kurumca belirlenen teknik düzenlemelere uygun telsiz
cihaz ve sistemlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme
Kanununun 36 ve 37 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Amatör telsizcilik belgesi: Amatör telsizcilik sınavını kazanan gerçek kişiler ile, ülkemiz ile
mütekabiliyet anlaşması bulunan bir yabancı ülkeden alınan belge karşılığı verilen ve amatör telsizcinin
sınıfı, yetkileri ve çağrı işaretini belirleyen belgeyi,
b) e.i.r.p (Effective Isotropic Radiated Power): Etkin izotropik yayılım gücünü,
c) e.r.p (Effective Radiated Power): Etkin yayılım gücünü,
ç) Elektromanyetik girişim (Enterferans): İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan her
türlü elektronik haberleşmeyi engelleyen, kesinti doğuran veya kalitesini bozan her türlü yayın veya
elektromanyetik etkiyi,
d) Halk Bandı (CB) Telsiz Cihazı: 26.960–27.410 MHz frekans bandı içinde elektromanyetik
girişimlere karşı korunmayan, bu Yönetmelikte belirtilen kanal frekanslarına ayarlı olarak sınırlı
güçlerde kullanılan sabit, mobil ve el telsizlerinden meydana gelen telsiz cihazını,
e) Hz: Frekans birimi olan Hertzi,
f) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,
g) KEGM: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünü,
ğ) kHz: Kilo Hertzi,
h) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,
ı) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
i) MHz: Mega Hertzi,
j) Temel gerekler: Ürünün; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı,
çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Genel Esaslar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan telsiz sistem ve cihazları, bu Yönetmelikte
belirtilen şartları karşılamak ve Kurumca belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak kaydıyla
ruhsatname, kullanma izni ile frekans tahsis ve tesciline gerek olmaksızın kurularak kullanılabilir.
(2) Bu Yönetmelikte belirtilen telsiz sistemleri veya cihazları Kurum tarafından izin verilmiş
işletmeci veya kullanıcıların telsiz sistemi üzerinde herhangi bir elektromanyetik girişime neden
olmadan kullanılır. Özel telsiz sistem kullanıcıları, eklerde yer alan telsiz cihaz ve sistemleri belirtilen teknik kriterlere uygun olarak kullanmaları kaydıyla, eklerde tanımlı frekans bandlarındaki kullanımdan kaynaklanan elektromanyetik girişimi kabul etmek zorundadırlar. Ancak, tanımlı bandların dışındaki kullanımdan veya kullanıcılardan kaynaklanan elektromanyetik girişim olması halinde, bu girişimin kaldırılması için Kurum gerekli çalışmaları yapar.
(3) Bu Yönetmelikte belirtilen telsiz sistem ve cihazlarının münhasıran şahsi veya kurumsal
ihtiyaçlar için kullanılması ve üçüncü şahıslara herhangi bir elektronik haberleşme hizmeti verilmesinde kullanılmaması, sağlanmasında herhangi bir ticari amaç güdülmemesi ve kamu kullanımına açık olarak sunulmaması esastır.
(4) Eklerde belirtilen cihaz ve sistemlerin, bu Yönetmelikte belirtilen teknik kriterler ve kullanım
amaçları dışında kullanılmak istenmesi durumunda Kurumdan kurma ve kullanma izni alınması
zorunludur.
(5) Ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyenlere, KEGM tarafından
Amatör Telsizcilik Belgesi verilir. Amatör telsizcilik belgesine sahip olmayan gerçek kişiler, ya da sorumlu operatör nezareti bulunmaksızın tüzel kişiler amatör telsiz istasyonu kuramaz ve amatör telsizcilik faaliyetinde bulunamazlar.
(6) Kurum, bu Yönetmelikte anılan tüm sistem ve cihazların kurma ve kullanma esaslarına, teknik
düzenlemelere ve kriterlere uygunluğunu denetlemeye yetkilidir.
(7) Bu Yönetmelikte anılan telsiz cihaz veya sistemlerinin kurulması ve kullanılmasında, bu
Yönetmelikte belirtilen kurma ve kullanma esaslarının ihlal edildiğinin tespiti halinde, söz konusu cihaz veya sistemin kullanılmaması kaydıyla gerekli düzeltmeler için en fazla otuz gün süre verilir.
(8) Bu Yönetmelikte anılan tüm sistem ve cihazlar; 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan teknik koşullar ile güvenlik koşullarına uygun olarak piyasaya arz edilir. Aksi halde, ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemler yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 6 – (1) 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amatör
Telsizcilik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut ruhsatname ve sertifikalar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum tarafından
frekans tahsisi yapılmış ve ruhsata bağlanmış telsiz cihaz ve sistemlerinden bu Yönetmelik kapsamında olanlarının ruhsatnameleri ile halk bandı (CB) telsiz cihazlarının sertifikaları Kurum tarafından iptal edilir. Ancak, söz konusu telsiz cihaz ve sistemleri bu Yönetmelik kapsamında, sertifika, ruhsatname, kullanma izni ile frekans tahsis ve tesciline gerek olmaksızın kullanılmaya devam edilir.
Mevcut sistem ve cihazlar
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen telsiz cihaz ve sistemlerini kullananlar, bu
Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde mevcut sistem ve cihazların
frekanslarını, güçlerini ve diğer teknik özelliklerini, kullanım yeri ve diğer kısıtlamaları da dikkate
alarak eklerde belirtilen değerlere getirmekle yükümlüdür.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı
yürütür.
EK–1
DAR BÖLGE TELSİZ ÇAĞRI (PAGING) SİSTEMLERİ
Telsiz cihaz ve sistemlerinin tanımı
MADDE 1 – (1) Dar bölge telsiz çağrı (paging) sistemi, herhangi bir kuruluşun faaliyet gösterdiği
hastane, otel, fabrika, depo gibi bina içlerinde veya bir kampüs gibi taşınmaz sınırları içerisindeki
münhasıran kendi faaliyetine yönelik olarak kurulacak sabit verici veya sabit verici-alıcı ile portatif alıcı, portatif verici veya portatif verici – alıcı cihazlarından meydana gelen bir telsiz sistemidir.
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Ekte geçen;
a) Çift yönlü çağrı: Bir vericinin alıcılarına doğru olan çağrısının yanında alıcılardan da vericiye
doğru gönderilen çağrıyı,
b) Portatif alıcı: Veri veya konuşma mesajlarını almada kullanılan dâhili antenli alıcı cihazları,
c) Portatif verici: Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde portatif alıcı cihazları ile birlikte veya ayrı
olarak bulunan ve mesajın alındığını onaylamak maksadıyla kullanılan verici cihazları,
ç) Portatif verici-alıcı: Üzerinde hem alıcı hem de verici bulunan portatif cihazları,
d) Sabit alıcı: Dar bölge telsiz çağrı sistemlerindeki sabit istasyonlarda onaylama mesajlarını
almak maksadıyla kullanılan sabit alıcı cihazları,
e) Sabit verici: Telsiz çağrı sisteminin sabit istasyonlarında bulunan ve veri veya konuşma
mesajlarının iletiminde kullanılan sabit verici cihazları,
f) Sabit verici-alıcı: Üzerinde hem alıcı hem de verici bulunan sabit cihazları,
g) Tek yön çağrı: Bir vericinin sadece alıcı cihazlarına doğru olan çağrıyı,
ğ) Veri: Sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında
tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesini ifade eder.
Kullanım esasları
MADDE 3 – (1) Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinin, genellikle iş yeri, hastane, fabrika, depo,
antrepo ve büyük alışveriş merkezleri gibi kapalı lokal alanlarda ya da kampüs veya açık alanlarda
kullanım amacına göre belirlenen frekans bandlarında ve çıkış gücünde kullanılması gerekmektedir.
Çağrı sistemi uygulamaları için sadece Tablo-1de belirtilen kanal frekanslarının kullanılması
gerekmektedir.
Telsiz cihaz ve sistemlerinin teknik kriterleri
MADDE 4 – (1) Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde kullanılacak frekans kanalları ve diğer teknik
kriterler Tablo-1de yer almaktadır.
Tablo–1: Dar Bölge Telsiz Çağrı Sistemleri Teknik Kriterleri
Tahsis Edilen Frekans Bandı (MHz) Kanal No Frekanslar (MHz) Band Genişliği (kHz)
Maksimum Çıkış
Gücü (Watt) Açıklamalar
1 27.750 25 4 Tek yön çağrı
2 27.775 25 4 Tek yön çağrı
3 27.800 25 4 Tek yön çağrı
4 27.825 25 4 Tek yön çağrı
5 27.850 25 4 Tek yön çağrı
6 27.875 25 4 Tek yön çağrı
7 27.900 25 4 Tek yön çağrı
8 27.925 25 4 Tek yön çağrı
9 27.950 25 4 Tek yön çağrı
27.750–
27.975
10 27.975 25 4 Tek yön çağrı
11 167.0000 12.5 veya 25 4 Tek yön çağrı
12 167.0125 12.5 4 Tek yön çağrı
13 167.0500 12.5 veya 25 4 Tek yön çağrı
14 167.0625 12.5 4 Tek yön çağrı
167.000–
167.100
15 167.1000 12.5 veya 25 0.01 Sadece çift yönlü
çağrılar içindir
468.1000– 16 468.1000 12.5 4 Tek yön çağrı
468.1125
17 468.1125 12.5 4 Sadece çift yönlü
çağrılar içindir
EK–2
HALK BANDI (CB) TELSİZ CİHAZLARI
Telsiz cihaz ve sisteminin tanımı
MADDE 1 – (1) Halk Bandı (CB) Telsiz Cihazı; 26.960–27.410 MHz frekans bandı içinde bu Eke ait Tablo–1de belirtilen kanal frekanslarına ayarlı olarak sınırlı güçlerde kullanılan sabit, mobil ve el telsizlerinden meydana gelen telsiz cihazıdır.
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Ekte geçen;
a) AM (Amplitute Modulation): Genlik modülasyonunu,
b) CB (Citizen Band): Halk Bandını,
c) FM (Frequency Modulation): Frekans modülasyonunu,
ç) Kodlu haberleşme: Haberleşmenin üçüncü şahıslar tarafından anlaşılmaması için mesajların
önceden üzerinde anlaşılmış bir kod kitabına göre değiştirilerek iletilmesini,
d) PM (Phase Modulation): Faz Modülasyonunu
ifade eder.
Kullanım esasları
MADDE 3 – (1) Halk Bandı (CB) telsiz sisteminde yer alan cihazlar; maksimum 4 Watt çıkış
gücünde, açısal modülasyon (frekans veya faz modülasyonu FM/PM) veya genlik modülasyonu (çift yan bant AM) veya bir modülasyon seçme anahtarı ile ayırmak suretiyle her iki modülasyon türü birlikte olmak üzere kullanılabilir.
(2) Halk Bandı telsiz kullanıcılarının, aşağıda belirtilen sınırlamalara uyması gerekmektedir:
a) Müzik, ıslık ve benzeri sesler çıkaran diğer aletlerin sesleri yayınlanamaz.
b) Açık lisan yerine kodlu haberleşme yapılamaz.
c) Televizyon ve radyo programları canlı olarak veya banttan yayınlanamaz.
ç) Bir başka halk bandı telsiz kullanıcısının haberleşmesi engellenemez.
d) Cihazın teknik özelliklerinde hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz.
e) Cihazlara dışarıdan güç yükseltici ilave edilemez.
f) Dokuzuncu kanal acil yardım çağrı ve onbirinci kanal buluşma kanalı olup, başka amaçlar için
kullanılamaz.
Telsiz cihaz ve sistemlerinin teknik kriterleri
MADDE 4 – (1) Her kanal band genişliği 10 kHz dir.
(2) Sabit, araç ve el cihazların çıkış gücü maksimum 4 Watt tır.
(3) Kanal merkez frekansları Tablo-1de belirtilmektedir.
Tablo–1: Halk Bandı Telsizlerinin Kanal Frekansları
Tahsis Edilen Frekans Bandı (MHz) Kanal No Frekans (MHz) Kanal No Frekans (MHz)
1 26.965 21 27.215
2 26.975 22 27.225
3 26.985 23 27.235
4 27.005 24 27.245
5 27.015 25 27.255
6 27.025 26 27.265
7 27.035 27 27.275
8 27.055 28 27.285
9 27.065 29 27.295
10 27.075 30 27.305
11 27.085 31 27.315
12 27.105 32 27.325
13 27.115 33 27.335
14 27.125 34 27.345
15 27.135 35 27.355
16 27.155 36 27.365
17 27.165 37 27.375
18 27.175 38 27.385
19 27.185 39 27.395
26.960–27.410
20 27.205 40 27.405
EK-3
KABLOSUZ SES YAYIN SİSTEMLERİ
Telsiz cihaz ve sisteminin tanımı
MADDE 1 – (1) Konut sitesi, organize sanayi bölgesi, fabrika sahası, park ve bahçe gibi sınırları
belirli lokal alanlarda veya Büyükşehir belediye statüsündeki belediyeler ile bunlara bağlı ilçe
belediyeler hariç olmak üzere, diğer il, ilçe ve belde belediye mücavir alanlarında veya Diyanet İşleri Başkanlığı hizmet alanlarında kullanılan bir sabit verici ve birden fazla alıcıdan oluşan telsiz sistemidir.

Kullanım kısıtlamaları
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen tüm kablosuz ses yayın sistemlerinde aşağıda
belirtilen sınırlamalara uyulması gerekmektedir:
a) Müzik, ıslık ve benzeri sesler çıkaran diğer aletlerin sesleri yayınlanamaz.
b) Açık lisan yerine kodlu haberleşme yapılamaz.
c) Televizyon ve radyo programları canlı olarak veya banttan yayınlanamaz.
ç) Bir başka kablosuz ses yayın sistemi kullanımı engellenemez.
d) Cihazlarda hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz.
e) Cihazlara dışarıdan güç yükseltici ilave edilemez.
(2) İl, ilçe ve belde belediye başkanlıklarınca kullanılacak kablosuz ses yayın sistemleri ile ilgili
belediyenin mücavir alanı dışına yayın yapılamaz.
(3) Tüm kablosuz ses yayın sistemlerinin, bu Yönetmelikte belirtilen kullanım esasları ve teknik
kriterlere uygun olarak kullanılması gerekmektedir.
(4) Tüm kablosuz ses yayın sistemleri tesis edilirken, bu sistemler arasında olabilecek karışımı
önlemek için Tablo-4te yer alan ton kodları, seçici çağrı özelliği veya çift tonlu çoklu frekans kodlaması (DTMF-Dual Tone Multi Frequency) sistemi kullanılabilir.

Telsiz cihaz ve sistemlerinin teknik kriterleri
MADDE 3 – (1) Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kurulacak ses yayın sistemlerinin teknik
kriterleri Tablo-1de yer almaktadır.
Tablo–1: Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kullanılacak Kablosuz Ses Yayın Sistemleri Teknik
Kriterleri Tahsis Edilen Frekans Bandı (MHz) Kanal No Frekans (MHz) Band Genişliği (kHz)
Cihaz Çıkış Gücü (Watt)
1 173.8825 12.5 5
2 173.9000 12.5 5
3 173.9250 12.5/25 5
4 173.9375 12.5 5
5 173.9500 12.5/25 5
6 173.9625 12.5 5
7 173.9750 12.5/25 5
173.8825–173.9875
8 173.9875 12.5 5
9 445.2500 12.5 5
10 445.2625 12.5 5
11 445.2750 12.5 5
12 445.4125 12.5 5
13 445.4250 12.5 5
14 445.4500 12.5 5
445.2500–445.4625
15 445.4625 12.5 5
(2) Konut siteleri, organize sanayi bölgeleri, parklar, fabrika sahaları gibi dış sınırları belirli lokal
alanlarda kurulacak kablosuz ses yayın sistemlerinin teknik kriterleri Tablo-2de yer almaktadır.
Tablo–2: Dış Sınırları Belirli Lokal Alanlarda Kullanılacak Kablosuz Ses Yayın Sistemleri Teknik Kriterleri Tahsis Edilen Frekans Bandı (MHz) Kanal No Frekans (MHz) Band Genişliği
(kHz) Cihaz Çıkış Gücü (Watt)
1 445.2875 12.5 2
2 445.3000 12.5 2
3 445.3750 12.5 2
445.2875–445.4000
4 445.4000 12.5 2
(3) Büyükşehir Belediye Başkanlıkları ve bağlı ilçe belediyeleri hariç diğer il, ilçe ve belde
belediyelerince kurulacak ses yayın sistemleri teknik kriterleri:
a) Büyükşehir Belediye Başkanlıkları ve bağlı ilçe belediyeleri hariç diğer il, ilçe ve belde
belediyelerince kurulacak ses yayın sistemlerine ait teknik kriterler Tablo-3te yer almaktadır.
b) Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra belediye başkanlıklarınca sadece 5-17 kanal
frekanslarında yeni kablosuz ses yayın sistemleri kurulabilecektir.
c) Bu Yönetmeliğin yayımından önce, Tablo-3te belirtilen frekanslar haricinde kurulan kablosuz
ses yayın sistemleri kullanıcılarının, sistemlerini bu Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde Tablo-3te belirtilen 5-17 kanal frekanslarına ayarlatmaları gerekmektedir.
ç) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Kurum tarafından daha önce sistem kurma ve kullanma izni
verilen ve kanal frekansları Tablo-3te belirtilen 1, 2, 3 ve 4 üncü kanal frekansları olan kablosuz ses yayın sistemlerinin, Kurum tarafından telsiz sistemi kurma ve kullanma izni verilmiş diğer sistemler üzerinde herhangi bir zararlı elektromanyetik girişim yaratmaması kaydıyla kullanılmasına devam edilir.
Herhangi bir zararlı elektromanyetik girişim yaratması halinde ise kullanıcı tarafından gerekli önlemler alınarak Kurum tarafından verilecek 30 günlük süre içinde girişime neden olan kablosuz ses yayın sisteminin frekansları Tablo-3te belirtilen 5-17 nci kanal frekansları ile değiştirilebilir.
Tablo–3: Belediyelerce Kullanılacak Kablosuz Ses Yayın Sistemleri Teknik Kriterleri
Tahsis Edilen Frekans Bandı (MHz) Kanal No Frekans (MHz) Band genişliği (kHz) Cihaz Çıkış
Gücü (Watt) Açıklamalar
1 150.3000 25 5
2 150.4000 25 5
150.3000–150.6000 3 150.4750 25 5
4 150.6000 25 5
Yeni sistem kurulumu yapılmayacaktır
5 173.8250 12.5 5
6 173.8375 12.5 5
7 173.8500 12.5 5
8 173.8625 12.5 5
173.8250–173.8750
9 173.8750 12.5 5
10 445.3125 12.5 5
11 445.3250 12.5 5
12 445.3375 12.5 5
13 445.3500 12.5 5
14 445.3625 12.5 5
15 445.3875 12.5 5
16 445.4750 12.5 5
445.3125–445.4875
17 445.4875 12.5 5
(4) Tüm ses yayın sistemlerinde kullanılacak ton kodu listesi Tablo-4’te yer almaktadır.
Tablo–4: Ton Kodu Listesi
A GRUBU (Hz) B GRUBU (Hz) C GRUBU (Hz)
67 71.9 74.4
77 82.5 79.7
88.5 94.8 85.4
100 103.5 91.5
107.2 110.9
114.8 118.8
123 127.3
131.8 136.5
141.3 146.2
151.4 156.7
162.2 167.9
173.8 179.9
186.2 192.8
203.5 210.7
218.1 225.7
233.6 241.8
250.3
EK-4
AMATÖR TELSİZ İSTASYONLARI
Telsiz cihaz ve sisteminin tanımı
MADDE 1 – (1) Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden, sadece kendi istek ve çabası
ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla, amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişilerin bu Yönetmelikte belirtilen frekans ve güç sınırlarında kullandığı sabit, araç ve el telsiz cihazlarının her biri veya birkaçından oluşan amatör telsiz istasyonudur.
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Ekte geçen;
a) Acil durum ve afet haberleşmesi: Afetlerde, beklenmedik olaylarda ya da can ve mal emniyeti
ve milli güvenlik ile ilgili durumlar ya da bunların tatbikatlarında mahalli, bölgesel veya yurt çapında olağanüstü hal ve acil durum haberleşmesini koordine eden ilgili kuruluşlara yardımcı olmak üzere, amatör telsizcilerin ilgili birimlerle veya kendi aralarında yaptıkları telsiz haberleşmesini,
b) Amatör telsizci: Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden, sadece kendi istek ve
çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyen ve amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişiyi,
c) Amatör telsizcilik belgesi: Amatör telsizcilik sınavını kazanan gerçek kişiler ile Ülkemiz ile
mütekabiliyet anlaşması bulunan bir yabancı ülkeden alınan belge karşılığı verilen ve amatör telsizcinin sınıfı, yetkileri ve çağrı işaretini belirleyen belgeyi,
ç) AMPR (Amateur Packet Radio): Amatör Paket Radyo Sistemini,
d) APRS (Automatic Position/Packet Reporting System): Otomatik Pozisyon Belirleme/Paket
Haberleşme Sistemini,
e) CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administraions): Posta ve
Telekomünikasyon İdareleri Avrupa Konferansını,
d) FSTV (Fast Scan TV): Hızlı Taramalı Televizyon Sistemini,
f) IARU (International Amateur Radio Union): Uluslararası Amatör Telsizciler Birliğini,
g) ITU (International Telecommunication Union): Uluslararası Telekomünikasyon Birliğini,
ğ) PSK (Phase Shift Keying): Faz Kaydırmalı Anahtarlama modunu,
h) PACTOR: Destekleyen Terminal Düğüm Kontrolörleri (Terminal Node Controller (TNC))
yardımıyla kullanılabilen, birden fazla alt taşıyıcı kullanan Faz Kaydırmalı Anahtarlama (multi-subcarrier- PhaseShift Keying (PSK)) ve ARQ (Automatic Request) temeline dayanan sayısal haberleşme modunu,
ı) RTTY (Radio Teletype): Radyo Teleks’i,
i) Sorumlu Operatör: Amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet
haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarınca kurulan istasyonda yapılan çalışmalardan sorumlu olan amatör telsizciyi,
j) SSTV (Slow Scan TV): Yavaş Taramalı Televizyon sistemini,
k) TCP/IP (Transmision Control Protocol/Internet Protocol): İnternet Haberleşme Protokolunu,
l) İnternet-Telsiz Arayüzü (Gateway): Bir arabirim kullanımı ile haberleşme sistemleri arasında
veri, görüntü veya ses aktarma sistemini ifade eder.
Kullanım kısıtlamaları
MADDE 3 – (1) Amatör Telsizcilik Belgesine sahip kişiler tarafından kullanılacak el, araç ve
sabit merkez telsiz cihazları Tablo-1de belirtilen frekans, band genişliği, çıkış güç limit değerleri ve diğer şartlarda olmak kaydıyla, frekans tahsisine, telsiz ruhsatına gerek olmaksızın ve Kurumdan herhangi bir izin alınmaksızın kullanılır.
(2) Esasları KEGM tarafından belirlenen amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler ile
sorumlu operatörün mesuliyetinde olmak kaydıyla amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumları amatör telsiz istasyonu kurabilirler.
(3) Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler, doğal afetlerde, beklenmedik olaylarda ve
bunların tatbikatlarında can ve mal emniyeti ve milli güvenlik ile ilgili olarak mahalli, bölgesel veya yurt çapında acil durum ve afet haberleşmesini koordine eden ilgili kuruluşlara yardım faaliyetlerinde bulunabilirler.
(4) Kurumdan, telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni almış kamu kurum ve kuruluşlarının izni olmak kaydıyla acil durum ve afet tatbikatları ile acil durum ve afet esnasında amatör telsizciler bu kurumlara tahsisli frekansları kullanabilirler. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının izni olmak kaydıyla amatör telsiz sistem ve cihazlarında gerekli değişiklik ve eklentileri önceden yapabilir veya yaptırabilirler.
(5) Amatör telsizcilik belgesi sahibi gerçek kişiler, yurt sathında birden fazla istasyon kurabilirler.
(6) Amatör telsizcilerin kullanacakları anten çeşitleri; cihazın gücüne, frekans bandına ve
kullanılacak mahallin olanaklarına göre amatör telsizciler tarafından belirlenir.
(7) Amatör telsizciler, antenlerin monte edileceği yüksek kule ya da yapılarda ışıklandırma ve
benzeri tedbirleri alırlar.
(8) Amatör telsizciler, trafiğe açık hava alanlarının civarında kurulacak anten tesislerinden
kaynaklanan zararlı elektromanyetik girişimi giderici her türlü önlem alırlar.
(9) Amatör telsiz istasyonundaki vericilerin ayarları ve ölçümleri sırasında suni yük (dummy load)
kullanılır.
(10) KEGM’ye bildirimde bulunmak kaydıyla Ülkemiz ile mütekabiliyet anlaşması bulunan
yabancı bir ülkeden ülkemize gelen yabancı amatör telsizcilerin kullandıkları telsiz cihaz ve sistemleri bu Yönetmelik hükümlerine uymak kaydıyla telsiz cihaz ve sistemi kurma izni ve ruhsattan muaftır.
(11) A sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahipleri; tüm amatör telsiz istasyonlarında bu sınıfa izin
verilen ve Tablo-1’de belirtilen frekansları yine aynı tabloda belirtilen teknik kriterlere uymak kaydıyla kullanırlar.
(12) B ve C sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahipleri; amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim
kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarında kurulu istasyonlarda veya bir A sınıfı amatör telsizciye ait istasyonda, istasyonun sorumlu operatörü gözetiminde ve sorumluluğunda, Tablo-1de belirtilen bütün amatör frekans bandlarını ve emisyon tiplerini kullanabilirler. İstasyondan sorumlu amatör telsizcinin gözetimi dışında veya kendi adlarına kayıtlı istasyonlarda ise ancak belge sınıflarının müsaade ettiği frekanslarda faaliyetlerde bulunabilirler.
(13) A sınıfı belge sahibi amatör telsizcilere ait istasyonlarda, amatör telsiz dernekleri, eğitim ve
öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarında bulunan istasyonlarda, bir sorumlu operatörün hazır bulunması halinde; belge sahibi olmayan üçüncü şahısların, eğitim ve özendirilmesi amacıyla, amatör telsiz haberleşmesine katılmalarına izin verilir.
(14) Amatör telsizciler, amatör telsiz dernekleri tarafından kurulan tekrarlayıcı (role) sistemleri
aracılığı ile amatör faaliyetlerde bulunabilirler. Amatör Telsizciler, deneysel ya da internet-telsiz
arayüzü kullanan diğer amatör telsizcilik faaliyetlerinde de bulunabilir; bu durumlarda Kurum tarafından yapılan frekans planlamasına uyulur.
(15) Amatör telsizciler tarafından:
a) Amatör telsiz istasyonunun bir bedel, herhangi bir maddi çıkar, doğrudan veya dolaylı yolla
yapılan bir vaad karşılığı kullanılması,
b) Amatör telsizcilere ayrılan frekans bandlarında ticari amaçlı radyo ve televizyon yayınlarının
naklen veya banttan yayınlanması veya bu tür bir yayın yapılması,
c) Acil durum ve afet haberleşmesi ve 3 üncü maddenin onüçüncü fıkrasında belirtilen durumlar
haricinde, Amatör Telsizcilik Belgesi sahibi olmayan kişilerle haberleşme yapılması veya yaptırılması,
ç) Üçüncü şahısların mesajlarının ücret veya maddi çıkar karşılığında aktarılması,
d) Herhangi bir amaçla amatör telsiz istasyonları aracılığıyla müzik yayını yapılması,
e) Kanunlara aykırı olan herhangi bir amaçla veya faaliyetle ilgili haberleşmenin yapılması,
f) Yurt içi veya uluslararası amatör haberleşme mesajlarının, (Q) kodları, mors kodu, RTTY,
SSTV, FSTV, PSK, PACTOR, AMPR, APRS, TCP/IP ve benzerleri gibi uluslararası amatör
haberleşmelerde ve uygulamalarda kullanılan yöntemler dışında; üçüncü şahısların yapılan haberleşmeyi çeşitli cihazlar ve yazılımlar kullanarak dinlemelerini engelleyecek şekilde, özel sistemler kullanarak, kriptolu olarak alınması veya gönderilmesi,
g) Haberleşmelerde toplumun genel ahlak anlayışına ters düşen söz ve ifadelerin kullanılması,
işletme kurallarına uyulmaması,
ğ) Yanlış veya yanıltıcı haberleşme yapılması, kendilerine ait çağrı işaretlerinin veya belgelerin bu Yönetmelikte belirtilen ayrıcalıklar dışında üçüncü şahıslara kullandırılması,
h) Amatör telsizcilerin kendilerini tanıtmadan haberleşme yapmaları,
ı) Tesadüfen kaydedilen veya dinlenen amatör telsiz servisi haricindeki haberleşmelerin
çoğaltılması, üçüncü şahıslara verilmesi, kullanılması veya gizliliğin ihlaline neden olunması
yasaktır.
(16) Amatör Telsizcilikle ilgili olarak ITU, CEPT ve IARU gibi uluslararası organizasyonların
frekans planlama ve koordinasyonu ile cihazlara ilişkin teknik düzenlemeleri, Kurum tarafından uygun görülmesi halinde Kurum internet sayfasında yayınlanarak uygulanır.
Telsiz cihaz ve sistemlerinin teknik kriterleri
MADDE 4 – (1) Amatör telsizcilerin amatör telsiz istasyonlarında kullanmalarına izin verilen
frekans, band genişliği, çıkış güç limit değerleri ve diğer şartları Tablo-1de yer almaktadır.
(2) Bu Ek’e ait Tablo-1deki frekans bandlarının karşılarında belirtilen açıklama rakamlarının ifade
ettiği anlamlar Tablo-2de yer almaktadır.
(3) İzin verilen emisyon tiplerini gösteren sınırlamaların ifade ettiği anlamlar ve emisyon
tiplerinde müsaade edilen maksimum band genişlikleri Tablo-3te yer almaktadır.
Tablo–1: Amatör Radyo Band Planları
Band (MHz) Dalga Boyu Frekans Bandı Tahsis Durumu Frekans Bandlarına İlişkin Açıklama Verici Çıkış Gücü Verici PEP Gücü İzin Verilen Belge Sınıfı İzin Verilen
Emisyon Tipi
0,136 2200 m
135.7-137.8 kHz S 1 W 5 W A ve B A1A,A1B
1,8 160 m 1810–1840 kHz
1840–1850 kHz PS 11 9 W 30 W A1A, J3E
3,5 80 m 3500–3610 kHz
3610–3800 kHz PS 297
40 m 7000– 7200 kHz P 2, 1475 W
10 30 m 10100–10150 kHz
S 2, 4, 5 100 W
14 20 m 14000–14250 kHz
14250–14350 kHz PP2, 33
18 17 m 18068–18168 kHz S 1, 3
21 15 m 21000–21150 kHz
21151–21450 kHz P P 2, 33
24 12 m 24890–24990 kHz S 1, 2, 3
A1AA1BA2AA3CF1A
F2BF2AH3E
J2A J2B J3C, J3E, R3E
30 10 m 28000–29700 kHz
P 2, 3, 6, 10,14 75 W 400 W
50 6 m 50–52 MHz S 1, 10,15 A
144–146 2 m 144–146 MHz
P 2, 3, 7, 8, 10, 13,16
430.200– 430.700 MHz S
431.550–431.825 MHz S
430–440 70 cm
432,000– 432,975 MHz S 3, 7, 8, 10,16 75 W
400 W A-B-C
A1A
A1B
A2A,
A2B
A3C
A3F
C3F
F1A
F1B
F2A
F2B
F3E, F3F
G3E
H3E
J2A
J2B
433.400– 433.575 MHz S
435.000–437.975 MHz S
439.150–439.425 MHz S
1300 23 cm 1240–1300 MHz S 3, 7, 8, 10
5700 6 cm 5650–5670 MHz
5820–5850 MHz S S 3, 12
10000 3 cm 10450–10452 MHz S 3
24000 12 mm 24000–24050 MHz P 3, 12
47000 6 mm 47000–47200 MHz P 3, 12
75000 4 mm 75500–76000 MHz P 3
142000 2 mm
134000-136000 MHz
136000-142000 MHz P S 3 A-B J2C J3E J3F R3E
Tablo–2: Frekans Bandlarına İlişkin Açıklamalar
Karakter Açıklama
(1) Bir Türkiye’de öncelikle sabit hizmet istasyonları için uygun band temin edildiğinde amatör
hizmeti için bu bandda birinci öncelikli tahsis edilebilecektir.
(2) İki 3.5 MHz, 7.0 MHz, 10.1 MHz, 14.0 MHz, 21.0 MHz, 24.89 MHz, ve 144 MHz nokta
frekansları olağanüstü hallerde normal haberleşme için resmi makamlarca kullanılır,
ancak bu makamlarla iş birliği içinde haberleşmenin idamesine yardımcı olmak
süretiyle kullanılabilecektir.
(3) Üç Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir.
(4) Dört Bu band Türkiye’de birinci öncelikle sabit hizmetelere ayrılmıştır, ancak olağanüstü
hallerde 10100 kHz nokta frekansı resmi makamlarla işbirliği içinde olağanüstü hal
telsiz haberleşmesinin idamesine yardımcı olmak amacıyla amatör telsiz istasyonları
tarafından da kullanılabilecektir.
(5) Beş Bu bandda yanlız mors kodu ve dijital modlarda haberleşme yapılabilecektir.
(6) Altı F3E ve G3E emisyonları 28.000 – 29.500 MHz arasında kullanılmayacaktır.
(7) Yedi El telsizlerinin FM modunda azami çıkış gücünün, 5 W’ı geçemeyecektir.
(8) Sekiz Dünya-Ay-Dünya haberleşmesinde de kullanılabilecektir.
(9) Dokuz Uluslararası Amatör DX kullanımıdır.
(10) On Bu bandda yapılacak çalışmalar, IARU 1 inci Bölge ve Milli frekans tahsis planına
uygun olarak, Kurum tarafından Milli Frekans Planı ekinde düzenlenen band planına
göre yapılacaktır.
(11) Onbir J3E emisyonu sadece 1832 – 1835 kHz band aralığında kullanılabilir.
(12) Oniki Bu bandda SBT (Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi) cihazlarının ve KET (Kısa Mesafe Erişimli
Telsiz) cihazlarının çalıştırılmalarından doğan enterferansların kabul edilmesi
zorunludur.
(13) Onüç Bu bandda amatör telsiz dernekleri tarafından kurulacak olan role cihazlarının azami
çıkış gücü 25 W’ı geçemeyecektir.
(14) Ondört Eğitim ve özendirme amacı ile B sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahibi olan telsizciler,
kendi imalatları olan ve en fazla 5 Watt çıkış gücündeki bir cihaz ile HF bandında
7.000-7.100 MHz ve 28.000-29.700 MHz frekans bandında haberleşme yapabilecektir.
(15) Onbeş 50–52 MHz bandı Kurumdan izin alınmak suretiyle kullanılabilecektir.
(16) Onaltı C Sınıfı amatör telsizciler tarafından 144-146 MHz ve 430-440 MHz bandlarında
verici çıkış gücü 5 W’ı geçmiyecek şekilde haberleşme yapılabilecektir.
(P) Birinci Öncelikli Servis (Primary Service):Frekans bandında birinci öncelikli çalışan
servistir.
(S) İkinci Öncelikli Servis (Secondary Service): Frekans bandında ikinci öncelikli çalışan
ve birinci öncelikli servisten gelen zararlı elektromanyetik girişimi kabul etmesi
zorunlu olan servistir.
Tablo–3: Emisyon Tipleri
Kısaltmalar Emisyon Çeşidi Band
Genişliği
A1A
Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı
kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, açık-kapalı şeklinde
anahtarlama sistemiyle çalışan ve kulakla alınabilen telgraf yayını.
100 Hz
A1B Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı
kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, otomatik telgraf yayını. 100 Hz
A2A
Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanan
sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, açık – kapalı şeklinde anahtarlama
sistemiyle çalışan, kulakla alınabilen telgraf yayını.
2.1 kHz
A2B Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanan,
sayısal bilgi ihtiva eden, tek kanallı otomatik telgraf yayını. 2.1 kHz
A3C Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı
faksimil. 3 kHz
A3F Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi, ihtiva eden tek
kanallı televizyon yayını.
10.5 MHz
C3F Genlik modülasyonlu, artık yan band analog bilgi ihtiva eden tek kanallı
televizyon yayını. 7.25 MHz
F1A Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan sayısal
bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını. 304 Hz
F1B Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal
bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını. 304 Hz
F2A Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi
ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını. 1.42 kHz
F2B
Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi
ihtiva eden tek kanallı, otomatik telgraf yayını.
1.42 kHz
F3E
Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon
yayını.(29.7 MHz’in altındaki frekans bandlarında maksimum band
genişliği 6 kHz’dir.)
16 kHz
F3F Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon
yayını. 6 MHz
G3E
Faz modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını.
(29.7 MHz’in altındaki frekans bandlarında maksimum band genişliği
6 kHz’dir.)
16 kHz
H3E Genlik modülasyonlu, tek kenar band, tam taşıyıcılı analog bilgi ihtiva
eden tek kanallı telefon yayını. 3 kHz
J2A
Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış modüle edici
alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla
alınabilen telgraf yayını.
134 Hz
J2B
Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcı bastırılmış, modüle edici
alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf
yayını.
134 Hz
J3C Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi
ihtiva eden, tek kanallı faksimil. 3 kHz
J3E Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi
ihtiva eden kanallı telefon yayını. 3 kHz
J3F Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi
ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını. 6 MHz
R3E Genlik modülasyonlu, tek kenar band, azaltılmış veya değişken seviyeli
taşıyıcılı analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını.
3 kHz

Lisanssız Telsiz Fiyatları kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Lisanssız Telsiz Satış ve Servis

Telsiz Satış & Bakım Onarım Servisleri

www.nevadaport.com

Telsiz ADANA Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.adana.gov.tr
Telsiz ADIYAMAN Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.adiyaman.gov.tr
Telsiz AFYONKARAHİSAR Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.afyonkarahisar.gov.tr
Telsiz AĞRI Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.agri.gov.tr
Telsiz AMASYA Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.amasya.gov.tr
Telsiz ANKARA Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.ankara.gov.tr
Telsiz ANTALYA Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.antalya.gov.tr
Telsiz ARTVİN Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.artvin.gov.tr
Telsiz AYDIN Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.aydin.gov.tr
Telsiz BALIKESİR Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.balikesir.gov.tr
Telsiz BİLECİK Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.bilecik.gov.tr
Telsiz BİNGÖL Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.bingol.gov.tr
Telsiz BİTLİS Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.bitlis.gov.tr
Telsiz BOLU Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.bolu.gov.tr
Telsiz BURDUR Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.burdur.gov.tr
Telsiz BURSA Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.bursa.gov.tr
Telsiz ÇANAKKALE Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.canakkale.gov.tr
Telsiz ÇANKIRI Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.cankiri.gov.tr
Telsiz ÇORUM Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.corum.gov.tr
Telsiz DENİZLİ Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.denizli.gov.tr
Telsiz DİYARBAKIR Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.diyarbakir.gov.tr
Telsiz EDİRNE Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.edirne.gov.tr
Telsiz ELAZIĞ Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.elazig.gov.tr
Telsiz ERZİNCAN Telsiz El Telsizi Telsiz http://erzincan.gov.tr
Telsiz ERZURUM Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.erzurum.gov.tr
Telsiz ESKİŞEHİR Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.eskisehir.gov.tr
Telsiz GAZİANTEP Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.gaziantep.gov.tr
Telsiz GİRESUN Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.giresun.gov.tr
Telsiz GÜMÜŞHANE Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.gumushane.gov.tr
Telsiz HAKKARİ Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.hakkari.gov.tr
Telsiz HATAY Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.hatay.gov.tr
Telsiz ISPARTA Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.isparta.gov.tr
Telsiz MERSİN Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.mersin.gov.tr
Telsiz İSTANBUL Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.istanbul.gov.tr
Telsiz İZMİR Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.izmir.gov.tr
Telsiz KARS Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.kars.gov.tr
Telsiz KASTAMONU Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.kastamonu.gov.tr
Telsiz KAYSERİ Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.kayseri.gov.tr
Telsiz KIRKLARELİ Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.kirklareli.gov.tr
Telsiz KIRŞEHİR Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.kirsehir.gov.tr
Telsiz KOCAELİ Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.kocaeli.gov.tr
Telsiz KONYA Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.konya.gov.tr
Telsiz KÜTAHYA Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.kutahya.gov.tr
Telsiz MALATYA Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.malatya.gov.tr
Telsiz MANİSA Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.manisa.gov.tr
Telsiz KAHRAMANMARAŞ Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.kahramanmaras.gov.tr
Telsiz MARDİN Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.mardin.gov.tr
Telsiz MUĞLA Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.mugla.gov.tr
Telsiz MUŞ Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.musozelidare.gov.tr
Telsiz NEVŞEHİR Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.nevsehir.gov.tr
Telsiz NİĞDE Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.nigde.gov.tr
Telsiz ORDU Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.ordu.gov.tr
Telsiz RİZE Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.rize.gov.tr
Telsiz SAKARYA Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.sakarya.gov.tr
Telsiz SAMSUN Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.samsun.gov.tr
Telsiz SİİRT Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.siirt.gov.tr
Telsiz SİNOP Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.sinop.gov.tr
Telsiz SİVAS Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.sivas.gov.tr
Telsiz TEKİRDAĞ Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.tekirdag.gov.tr
Telsiz TOKAT Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.tokat.gov.tr
Telsiz TRABZON Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.trabzon.gov.tr
Telsiz TUNCELİ Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.tunceli.gov.tr
Telsiz ŞANLIURFA Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.sanliurfa.gov.tr
Telsiz UŞAK Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.usak.gov.tr
Telsiz VAN Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.van.gov.tr
Telsiz YOZGAT Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.yozgat.gov.tr
Telsiz ZONGULDAK Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.zonguldak.gov.tr
Telsiz AKSARAY Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.aksaray.gov.tr
Telsiz BAYBURT Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.bayburt.gov.tr
Telsiz KARAMAN Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.karaman.gov.tr
Telsiz KIRIKKALE Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.kirikkale.gov.tr
Telsiz BATMAN Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.batman.gov.tr
Telsiz ŞIRNAK Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.sirnak.gov.tr
Telsiz BARTIN Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.bartin.gov.tr
Telsiz ARDAHAN Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.ardahan.gov.tr
Telsiz IĞDIR Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.igdir.gov.tr
Telsiz YALOVA Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.yalova.gov.tr
Telsiz KARABÜK Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.karabuk.gov.tr
Telsiz KİLİS Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.kilisozelidare.gov.tr
Telsiz OSMANİYE Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.osmaniye.gov.tr
Telsiz DÜZCE Telsiz El Telsizi Telsiz http://www.duzce.gov.tr

 

Lisanssız Telsiz Fiyatları kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Lisanssız Telsiz

Lisans ve izin gerektirmeden kullanılabilen sabit frekans, çıkış gücü ve kanal düzenine sahip UHF profesyonel telsiz cihazlarıdır.

Detaylı bilgi için : www.standard.com.tr

Lisanssız Telsiz Fiyatları kategorisine gönderildi | Yorum yapın